Oto nowy Champion Rumunii, Grand Champion Rumunii i Transylwanii. Shevilan KRIMSON KLOVER BARGEST  (Bleki)